Kategorier
Blogg Gruppdynamik Pedagogik

Gruppdynamik

Här är det grupparbete på gång i kursen gruppdynamik. Nu har nästan halva kursen gått och denna grupp har verkligen kommit långt i grupprocessen. Carina delar in eleverna i tre grupper och delar ut ett case nu som de ska reflektera över.

Här sitter gruppen nu och ska börja gruppdynamik kursen.

Så här ser en del av kursen innehåll ut.

Innehåll:
– Reflektion samt diskussion om värderingar samt hur dessa kan påverka gruppdynamik
– Råd om att arbeta i grupp
– 
Genomgång av Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD-modell)
– Egen reflektion kring faktorer som påverkar IT-pedagoggruppens gruppdynamik

Examination:
För att uppgiften ska vara godkänd krävs att du:
– Deltar aktivt i enskild/gruppövning under träff 4
– Tillsammans med din grupp skriftligt lämnar in tankar om att arbeta i grupp
– Läst en sammanfattande text om Susan A Wheelans modell – “An Integrative Model of Group Development” (IMGD) (kopierat samt bifogat nedan)
– Tittat på en föreläsning om IMGD som ur ett ledarskapsperspektiv behandlar faserna, ledarskapet och Wheelans tankar om ledarskapsutveckling ( cirka 16 min, länk nedan)
– Utifrån Wheelans IMGD-modell skriftligt besvarat 5 frågor om gruppdynamik och grupputveckling
– Deltar aktivt i ett reflekterande samtal om olika case under träff 5

Kategorier
Blogg Pedagogik

Pedagogik med digital verktyg

Så här ser en av våra deluppgifter ut. Det är ett utdrag ur kurs 8 – Pedagogik med digitala verktyg. Carina presenterar denna kurs i skolans stora aula inför 19 stycken it-pedagoger.

A. Reflektion forskning- pedagogik med digitala verktyg

Att använda sig av digitala verktyg är ett sätt att utveckla pedagogiken för att anpassa till åhörare, ge variation och väcka intresse. I denna uppgift ska vi gå igenom en del forskning kring lärande i allmänhet och pedagogik med digitala verktyg i synnerhet.

Modern forskning visar att det är viktigt att all undervisning präglas av variation, utmaningar och erfarenhetsutbyte. Nedan finns en sammanfattning från skolverket av boken ”Utmärkt undervisning” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg. Denna sammanfattning ska samtliga läsa. Den är en översiktskarta som gör det lättare att få en överblick över de senaste två decenniernas skolforskning. Syftet med sammanställningen av svensk och internationell forskning är att utifrån evidensbaserad forskning ge lärarna vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning.

Det har i Sverige genomförts satsningar för att elever på förskola och skola ska ha tillgång till datorer eller läsplattor. Både svensk och internationell forskning visar att avgörande för resultaten är hur de digitala hjälpmedlen används i undervisningen. Håkan Fleischer, doktor i pedagogik, forskar om hur en dator per elev påverkar undervisningen. Hans avhandling “En elev en dator” lades fram 2013.
Martin Tallvid har 2015 lagt fram avhandlingen “1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring”. 
Nedan finns en artikel från forskning.se som sammanfattar både Fleishers och Tallvids forskning. 
Även denna artikel ska samtliga läsa. I artikeln finns även länkar till båda avhandlingarna om någon vill fördjupa sig ytterligare i dessa.

Uppgiften innebär att du enskilt ska:

1) Ta del av forskning kring lärande och pedagogik med digitala verktyg genom att läsa två olika artiklar bifogade nedan. 
Sedan kan du söka och ta del av ytterligare relevant information om pedagogik med digitala verktyg för att bli mer insatt om vad modern forskning säger.

2) Reflektera kring dina egna åsikter, erfarenheter och tankar kring hur du på ett pedagogiskt sätt kan använda digitala verktyg.

3) Ta med dina tankar och reflektioner från 1) och 2) samt ha dessa som grund när du genomför lärandeaktiviteten i deluppgift B.