Kategorier
Arbetsmiljö Blogg

Digital arbetsmiljö

Syfte/mål:
– Att reflektera kring och utforska hur och på vilket sätt digitala system i arbetsmiljön kan påverka individen i en organisation
– Att reflektera kring och utforska hur implementeringen av nya digitala system kan påverka individen i en organisation
– Att finna strategier för att förebygga och förbättra den digitala arbetsmiljön på arbetsplatsen, och på så sätt förebygga ohälsa
– Att träna på rapportskrivning

Innehåll:
– Genomgång och diskussion kring digital arbetsmiljö
– Gruppvisa diskussioner kring arbetsmiljöfaktorer i den digitala arbetsmiljön
– Egna litteraturstudier kring digital arbetsmiljö
– Arbetsplatsbesök där du ska undersöka hur arbetet med den digitala arbetsmiljön sker
– Rapportskrivning om arbetsplatsbesöket

Kategorier
Blogg Gruppdynamik Pedagogik

Gruppdynamik

Här är det grupparbete på gång i kursen gruppdynamik. Nu har nästan halva kursen gått och denna grupp har verkligen kommit långt i grupprocessen. Carina delar in eleverna i tre grupper och delar ut ett case nu som de ska reflektera över.

Här sitter gruppen nu och ska börja gruppdynamik kursen.

Så här ser en del av kursen innehåll ut.

Innehåll:
– Reflektion samt diskussion om värderingar samt hur dessa kan påverka gruppdynamik
– Råd om att arbeta i grupp
– 
Genomgång av Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD-modell)
– Egen reflektion kring faktorer som påverkar IT-pedagoggruppens gruppdynamik

Examination:
För att uppgiften ska vara godkänd krävs att du:
– Deltar aktivt i enskild/gruppövning under träff 4
– Tillsammans med din grupp skriftligt lämnar in tankar om att arbeta i grupp
– Läst en sammanfattande text om Susan A Wheelans modell – “An Integrative Model of Group Development” (IMGD) (kopierat samt bifogat nedan)
– Tittat på en föreläsning om IMGD som ur ett ledarskapsperspektiv behandlar faserna, ledarskapet och Wheelans tankar om ledarskapsutveckling ( cirka 16 min, länk nedan)
– Utifrån Wheelans IMGD-modell skriftligt besvarat 5 frågor om gruppdynamik och grupputveckling
– Deltar aktivt i ett reflekterande samtal om olika case under träff 5

Kategorier
Blogg Ergonomi

Ergonomi

Pausgympa är en viktig del i våra arbetsliv

I vår kurs ergonomi är det Pelle som är lärare. Han har arbetat här på Tärna i 14 år och är egentligen pensionerad men tycker det är roligt och viktigt så han är här två dagar i veckan. Hans brinnande intresse för fysisk motion och hälsa har han haft med sig sedan hans tid som idrottslärare. Hans stora idol är Pehr Henrik Ling (Wikipedia) även kallad den svenska gymnastikens fader.

Två viktiga ämnen han tar up i kursen bland annat är:

Psykosocial arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur
meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över
vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling. Förhållandet mellan den
sociala arbetsmiljön och individen kallas i allmänhet för psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial
arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra.

Teknisk/Fysisk arbetsmiljö
Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat områdena klimat, buller, vibrationer, belysning,
strålning, biosäkerhet och kemikaliesäkerhet. Även olika arbetstekniska faktorer som
arbetstyngd, arbetsställningar, arbetsutrymme, tekniska säkerhetsanordningar och liknande
ingår i den fysiska arbetsmiljön.

Efter den teoretiska undervisningen håller han ett fyspass i vår idrottshall. Denna träff blev det boxning och intervall cykling med Joakim som är lärare på de it-relaterade ämnena i utbildningen.

Pelle har precis värmt upp med en grupp elever och nu blir det boxnings pass.
Kategorier
Bildbehandling Blogg

Bildbehandling del 2 Redovisning

I Kurs 12 Bildbehandling del 2 får alla elever cirka 10 minuter att visa en funktion i Photoshop. Tanken är att alla ska lära sig nya funktioner och träna på framförande teknik. Att arbeta som it-pedagog kan ibland vara överraskande beroende på vilken situation man stöter på. Detta är ett jättebra tillfälle för eleverna att träna på att förbereda sig inför ett anförande och även se till att tekniken fungerar. En ny smartboard, ny anslutning eller wifi-lösenord är några svårigheter som en it-pedagog kan råka ut för.

Magnus övervakar framförandet och funktionen de förklarar vid sidan av eleverna i vår datasal.

Kategorier
Blogg Pedagogik

Pedagogik med digital verktyg

Så här ser en av våra deluppgifter ut. Det är ett utdrag ur kurs 8 – Pedagogik med digitala verktyg. Carina presenterar denna kurs i skolans stora aula inför 19 stycken it-pedagoger.

A. Reflektion forskning- pedagogik med digitala verktyg

Att använda sig av digitala verktyg är ett sätt att utveckla pedagogiken för att anpassa till åhörare, ge variation och väcka intresse. I denna uppgift ska vi gå igenom en del forskning kring lärande i allmänhet och pedagogik med digitala verktyg i synnerhet.

Modern forskning visar att det är viktigt att all undervisning präglas av variation, utmaningar och erfarenhetsutbyte. Nedan finns en sammanfattning från skolverket av boken ”Utmärkt undervisning” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg. Denna sammanfattning ska samtliga läsa. Den är en översiktskarta som gör det lättare att få en överblick över de senaste två decenniernas skolforskning. Syftet med sammanställningen av svensk och internationell forskning är att utifrån evidensbaserad forskning ge lärarna vägledning att utveckla kvalitativt god undervisning.

Det har i Sverige genomförts satsningar för att elever på förskola och skola ska ha tillgång till datorer eller läsplattor. Både svensk och internationell forskning visar att avgörande för resultaten är hur de digitala hjälpmedlen används i undervisningen. Håkan Fleischer, doktor i pedagogik, forskar om hur en dator per elev påverkar undervisningen. Hans avhandling “En elev en dator” lades fram 2013.
Martin Tallvid har 2015 lagt fram avhandlingen “1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring”. 
Nedan finns en artikel från forskning.se som sammanfattar både Fleishers och Tallvids forskning. 
Även denna artikel ska samtliga läsa. I artikeln finns även länkar till båda avhandlingarna om någon vill fördjupa sig ytterligare i dessa.

Uppgiften innebär att du enskilt ska:

1) Ta del av forskning kring lärande och pedagogik med digitala verktyg genom att läsa två olika artiklar bifogade nedan. 
Sedan kan du söka och ta del av ytterligare relevant information om pedagogik med digitala verktyg för att bli mer insatt om vad modern forskning säger.

2) Reflektera kring dina egna åsikter, erfarenheter och tankar kring hur du på ett pedagogiskt sätt kan använda digitala verktyg.

3) Ta med dina tankar och reflektioner från 1) och 2) samt ha dessa som grund när du genomför lärandeaktiviteten i deluppgift B.

Kategorier
Blogg Framförande teknik

Framförandeteknik

I kursen framförandeteknik får eleverna göra två deluppgifter, en muntlig och en skriftlig, redovisning. Det muntliga framförandet som baseras på talarmanuset som lämnas in i den skriftliga redovisningen spelas in på video. Den videon skickas sen till den elev som framförde sitt tal och en till som analyserar talet.

Innehåll:
–  Genomgång om att hålla ett informerande tal 
–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om framförandeteknik/retorik
–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om respons/feedback
–  Skriva samt framföra ett informerande tal
– Ta emot respons/feedback på det informerande talet
– Ge en annan kursdeltagare respons/feedback på dennes informerande tal

Kategorier
Blogg Hemsidor

Hemsidor del 2

Ytterligare en ny kursuppgift under träff 3. Hemsidor del 2 är en av tre delar i denna utbildning som handlar om hemsidor och publiceringar på internet. Magnus undervisar här om cms-verktyget WordPress.

Kategorier
Bildbehandling Blogg

Bildbehandling del 2

Här står Magnus och undervisar Photoshop och bildbehandling i kursen Bildbehandling. En av uppgifterna i denna kurs är att skapa en bildfil med egenskaperna 300dpi.

Kategorier
Blogg

Hej !

Vad roligt att du har hittat hit. Här kommer vi publicera material från eleverna som går vår it-pedagog utbildning. Här kommer ni få läsa om:

  • IT, teknik och begrepp
  • Pedagogik och framförandeteknik
  • Program och appar
  • Publicering

Hoppas ni kommer att följa oss här!